Opinie

Zasady i warunki

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI.

NASZE PRODUKTY SĄ SUROWCAMI PRZEZNACZONYMI WYŁĄCZNIE DO BADAŃ, DALSZEGO PRZETWARZANIA LUB DO AROMATERAPII. NIE SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W ŻADNEJ FORMIE.

Wszyscy użytkownicy tej strony zgadzają się, że dostęp do niej i korzystanie z niej podlega następującym zasadom i warunkom. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami i warunkami, nie korzystaj z tej strony.

Korzystanie z Kratombird.pl służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym, a zamawianie produktów podlega następującym zasadom i warunkom, co oznacza, że odwiedzając tę stronę lub robiąc zakupy na tej stronie, wyrażasz zgodę na te zasady i warunki.

Warunki Użytkowania

Dokonując zamówień na stronie Kratombird.pl, kupujący oświadczają, że mają osiemnaście (18) lat lub więcej i zgadzają się w CAŁOŚCI na nasze zasady i warunki, w tym między innymi "Warunki Użytkowania" określone w niniejszym dokumencie

Informacje i towary przedstawiane na tej stronie są ściśle przeznaczone tylko do niekonsumpcyjnych okazów herbarialnych, zbierania, legalnych badań, celów edukacyjnych, wytwarzania świec, mydeł i/lub przedmiotów ozdobnych. Wszystkie nasze towary są sprzedawane "w stanie surowym" jako składniki/materialy botaniczne na wagę i nie obejmują żadnych roszczeń ani instrukcji. ŻADEN z naszych towarów nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia, zapobiegania ani łagodzenia jakiejkolwiek choroby lub schorzenia medycznego.

NASZE PRODUKTY NIE SĄ ZATWIERDZONE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO ANI DO LECZENIA JAKICHKOLWIEK CHORÓB MEDYCZNYCH.

Informacje przekazywane na tej stronie internetowej przez Kratombird.pl lub w osobistej korespondencji z podmiotami powiązanymi NIGDY nie powinny być interpretowane jako aprobowanie, doradzanie lub zezwalanie na wewnętrzną lub zewnętrzną konsumpcję jakiegokolwiek produktu sprzedawanego na tej stronie. Żadne informacje o jakichkolwiek produktach z JAKIEGOKOLWIEK źródła, w tym od podmiotów trzecich, takich jak Wikipedia lub Reddit, nie powinny uzupełniać ani zastępować wskazówek lub porad lekarza czy pracownika służby zdrowia ani nie powinny stanowić podstawy do naruszenia naszych zasad i warunków lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji rządowych, których jesteśmy w pełni zobowiązani w całości przestrzegać.

Miej świadomość wszelkich informacji z ogólnie dostępnych źródeł, które nie zostały ocenione przez Dyrektorat ds. Żywności, Dyrektorat ds. Naturalnych Produktów Zdrowotnych, Dyrektorat ds. Produktów Terapeutycznych lub jakikolwiek inny odpowiedni organ rządowy.

Odsprzedaż w celach spożycia przez ludzi i zastosowań terapeutycznych w jakikolwiek sposób jest przez nas WYRAŹNIE ZABRONIONA, oprócz aktów prawnych regulujących takie działania. NARUSZENIE NINIEJSZEGO WARUNKU STANOWI PODSTAWĘ DO NATYCHMIASTOWEGO ZAMKNIĘCIA KONT I ZAMÓWIEŃ, a ponadto może naruszyć odpowiednie przepisy obowiązującego prawa lub przepisów rządowych w Twojej jurysdykcji. Ponownie zastrzegamy sobie prawo do anulowania kont i zamówień podejrzanych o naruszenie tego warunku według naszego uznania.

Kratombird.pl, jego właściciele, przedstawiciele, podmioty stowarzyszone, współpracownicy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec kupującego ani żadnej innej strony w żaden sposób za konsekwencje lub szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub nieużywania sprzedawanych produktów i informacji prezentowanych na tej stronie, w tym bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, przypadkowych, wtórnych lub szkód karnych. Kratombird.pl, jego właściciele, przedstawiciele, podmioty stowarzyszone, współpracownicy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje i szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania jakichkolwiek produktów spowodowane naruszeniem naszych zasad i warunków, a także Twoich lokalnych przepisów prawa.

Informacje uzyskane od Kratombird.pl, jego właścicieli, przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych i pracowników służą wyłącznie celom edukacyjnym lub informacyjnym i nigdy nie powinny być interpretowane jako reklama, popieranie, promowanie lub zalecanie jakichkolwiek zachowań lub działań naruszających niniejsze zasady i warunki, w tym niewłaściwego wykorzystania produktów uzyskanych na tej stronie internetowej lub pochodzących z zewnętrznego źródła. Informacje z jakiegokolwiek innego źródła nie powinny również usprawiedliwiać niewłaściwego użytkowania naszych produktów.​

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Kratombird.pl nie ponosi odpowiedzialności za informowanie odpowiednich podmiotów o jakichkolwiek zmianach zamieszczonych na tej stronie.​

Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony, w tym między innymi tekst, grafika lub kod, jest chroniona prawem autorskim zgodnie z międzynarodowymi prawami autorskimi i jest własnością Kratombird.pl. Praca zbiorowa obejmuje prace, na które Kratombird.pl posiada licencję. Prawa autorskie 2020, Kratombird, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Zezwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części tej strony w formie papierowej wyłącznie w celu złożenia zamówienia na Kratombird.pl lub zakupu produktów Kratombird.pl. Możesz wyświetlać i, z zastrzeżeniem jakichkolwiek wyraźnie określonych ograniczeń lub ograniczeń dotyczących określonych materiałów, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów strony wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku lub do złożenia zamówienia w Kratombird.pl lub do zakupu produktów Kratombird.pl. Jakiekolwiek inne użycie, w tym między innymi powielanie, dystrybucja, wyświetlanie lub przesyłanie zawartości tej strony jest surowo zabronione, chyba że zostało to zezwolone przez Kratombird.pl. Ponadto zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach własności z materiałów pobranych ze strony.

Karta bankowa Barion

Płatności online kartami bankowymi są realizowane za pośrednictwem systemu Barion. Sprzedawca nie otrzymuje i nie przechowuje danych karty bankowej. Barion Payment Inc., dostawca tej usługi, jest instytucją podlegającą Centralnemu Bankowi Węgier, posiadając licencję o numerze: H-EN-I-1064/2013.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Kratombird.pl użyte na stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Kratombird.pl

Wyłączenie Gwarancji

Strona ta oraz materiały i produkty na tej stronie są dostarczane "takimi jakimi są", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Kratombird.pl zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności. Kratombird.pl nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje opisane na stronie będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie oraz że usterki zostaną naprawione, ani że ta strona lub serwer udostępniający stronę są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Kratombird.pl nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wykorzystania materiałów na tej stronie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, terminowości, niezawodności ani w żaden inny sposób. Niektóre obszary mogą nie zezwalać na ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, w takim przypadku powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Kratombird.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne lub wtórne szkody, które wynikają z użycia lub niemożności użycia materiałów z tej strony lub działania produktów, nawet jeśli Kratombird.pl został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie wyłączenia odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Błędy Typograficzne

W przypadku, gdy produkt Kratombird.pl zostanie omyłkowo wystawiony na sprzedaż z niewłaściwą ceną, Kratombird.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkty wystawione z niewłaściwą ceną. Kratombird.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania takich zamówień, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, czy też nie, i dokonałeś już za nie płatności. Jeśli Twoja płatność za zakup została już przez nas otrzymana, a Twoje zamówienie zostanie anulowane, Kratombird.pl zwróci pieniądze na Twoje konto w naszym serwisie do ponownego wykorzystania lub da Ci kredyt na kwotę, która została pierwotnie pobrana i nam przekazana.

Wygaśnięcie Zasad i Warunków

Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do Ciebie po uzyskaniu dostępu do strony i/lub zakończeniu procesu rejestracji lub zakupów. Niniejsze zasady i warunki lub dowolna ich część mogą zostać wypowiedziane przez Kratombird.pl bez powiadomienia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Postanowienia dotyczące praw autorskich, znaku towarowego, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania i innych zachowują ważność po takim wypowiedzeniu.

Powiadomienie

Kratombird.pl może przekazać Ci powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogólnego powiadomienia na stronie lub w inny niezawodny sposób na adres, który podałeś Kratombird.pl.

Korzystanie ze Strony

Nękanie w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie na stronie, w tym przez e-mail, czat lub używanie obscenicznego lub obraźliwego języka, jest surowo zabronione. Podszywanie się pod innych, w tym Kratombird.pl lub innego licencjonowanego pracownika, gospodarza lub przedstawiciela, jak również innych członków lub gości na stronie jest zabronione. Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem strony żadnych treści, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób budzące sprzeciw, które mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do niego, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub które mogą w inny sposób powodować powstanie odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawo. Nie możesz przesyłać treści komercyjnych do strony ani wykorzystywać stronę do nakłaniania innych osób do przyłączenia się lub zostania członkami jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

Wyłączenie Odpowiedzialności za Udział

Kratombird.pl nie przegląda i nie może przeglądać wszystkich komunikatów oraz materiałów publikowanych lub tworzonych przez użytkowników uzyskujących dostęp do strony i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treść tych komunikatów oraz materiałów. Przyjmujesz do wiadomości, że udostępniając Ci możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników na stronie, Kratombird.pl działa jedynie jako bierny kanał takiej dystrybucji i nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek treści lub działań na stronie. Jednakże Kratombird.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania komunikatów lub materiałów, które uzna za (a) obraźliwe, zniesławiające lub obsceniczne, (b) oszukańcze, wprowadzające w błąd lub zwodnicze, (c) naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej kogoś innego lub (d) obraźliwe lub w inny sposób niedopuszczalne dla Kratombird.pl według własnego uznania.

Rekompensata

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Kratombird.pl, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców (razem zwanych "Dostawcami Usług") przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, opłatami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych zasad i warunków lub jakichkolwiek działań związanych z Twoim kontem lub zakupem na naszej stronie (w tym zaniedbania lub bezprawnego zachowania) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do strony za pomocą Twojego konta internetowego.

Zwrot

Chcesz anulować zakup? Bez obaw, w Kratom Bird zawsze możesz się z nami skontaktować, anulować zamówienie i otrzymać natychmiastowy zwrot pieniędzy. Jednak w przypadku już wysłanego zamówienia każdy nieotwarty produkt może zostać zwrócony do nas w celu otrzymania kredytu do wykorzystania w naszym sklepie o takiej samej wartości w ciągu 30 dni od daty wysyłki. Przedmioty muszą być zwrócone w nieuszkodzonym i nienaruszonym stanie. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za koszty wysyłki i śledzenia zwracanego produktu.

Linki Stron Trzecich

Próbując dać naszym odwiedzającym jak największą wartość, Kratombird.pl może zawierać linki do stron obsługiwanych przez podmioty trzecie. Jednak nawet jeśli strona trzecia jest powiązana z Kratombird.pl, kratombird.pl nie ma kontroli nad tymi powiązanymi stronami, z których wszystkie mają odrębne polityki dotyczące prywatności i gromadzenia danych, niezależne od Kratombird.pl. Strony, do których prowadzą linki, służą wyłącznie wygodzie użytkownika, dlatego uzyskuje się do nich dostęp na własne ryzyko. Niemniej jednak Kratombird.pl stara się chronić integralność swojej strony internetowej i umieszczonych na niej linków, dlatego prosi o wszelkie opinie dotyczące nie tylko własnej strony, ale także stron, do których prowadzą linki (w tym, jeśli określony link nie działa).

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.